Biaya daftar: 2,5 juta-2,8 juta. Biaya bulanan: 160ribu-170ribu.

Kontak WA Putra: 0822-2667-4747; Putri: 0858-1500-0572

Biografi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Biografi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Nama lengkapnya: Sayid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi Al-Makki (1944–2004) adalah seorang ulama Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dari Arab Saudi dan seorang sufi penganut tarekat Syadiziliyah.

Setelah kembali dari Universitas Al-Azhar, ia ditunjuk sebagai dosen Syariah di Universitas Ummul Quro Makkah dimana ia mengajar dari 1970 sampai awal 1980-an. Setelah ayahnya meninggal, para ulama Makkah memintanya untuk mengganti posisi ayahnya, Sayid Alawi Al-Maliki, untuk mengajar di Masjid Haram Makkah. Ia juga mengajar di Masjid Nabawi Madinah secara berkala.

Ia berhenti mengajar di Ummul Quro dan Masjidil Haram setelah diberhentikan oleh kerajaan Saudi karena adanya Fatwa dari Dewan Ulama Arab Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Baz yang menganggap ajaran Aswaja-nya bertentangan dengan “kemurnian” ajaran Islam ala Salafi Wahabi.

Sayid Muhammad sebagaimana ayah dan para pendahulunya mengikuti tarekat Syadziliyah khususnya Al-Fasiyah melalui Imam Fasi, seorang mursyid tarekat dari Makkah.

Sayid Muhammad adalah penulis produktif. Ia telah menulis sekitar 100 buku di berbagai bidang studi seperti agama, hukum, sosial dan sejarah. Banyak bukunya menjadi buku teks di sejumlah pesantren dan universitas di seluruh dunia.

Sayid Muhammad adalah maha guru dari KH. M. Amin Hasan Syuhud, KH. Zainal Ali Suyuthi dan KH. M. Hamidurrohman Syuhud.

Karya Tulis di berbagai bidang studi

Aqidah

Mafahim Yajib an Tusahhah
Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus
At-Tahzir min at-Takfir
Huwa Allah
Qul Hazihi Sabeeli
Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tafsir

Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
Al-Qawa’id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
Hawl Khasa’is al-Quran

Hadith

Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
Al-Qawa’id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadits
Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah

Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil
Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
‘Urf al-Ta’rif bi al-Mawlid al-Sharif
Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
Zikriyat wa Munasabat
Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Usul

Al-Qawa’id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari’ah al-Islamiyyah

Fiqh

Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
Shawariq al-Anwar min Ad’iyat al-Sadah al-Akhyar
Abwab al-Faraj
Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
Al-Husun al-Mani’ah
Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Lain-lain:

Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)
Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da’wah ila Allah (Teknik Dawah)
Ma La ‘Aynun Ra’at (Butiran Syurga)
Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)
Al-Muslimun Bayn al-Waqi’ wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)
Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)
Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)
Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)
Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)
Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk dia, As-Sayyid Abbas)
Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa dia, As-Sayyid Alawi)
Al-Tali’ al-Sa’id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)

Kembali ke Atas